Regulamin gabinetów Bielsko Clinic

Klinika Bielsko Clinic, położona przy ul. Jaworzańskiej 40, 43-300 Bielsko-Biała, jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem 000000240777 i prowadzonym przez Dekonet Sp. z o.o. (REGON 36637147700013, NIP 9372689391) ul. R. Dmowskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Klienci i pacjenci Bielsko Clinic są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty kliniki oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 1. Klinika Bielsko Clinic działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, opracowanym w oparciu o następujące akty prawne:
 • Kodeks Cywilny;
 • Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.2015, poz. 618 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.2011, nr 227 poz. 1634 ze zm.);
 • Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 159 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014, poz. 177 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 636 z późn. Zm.);
 • Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 z późn. Zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO);
 • Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 1. Pojęcia:
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Stron – Pacjenta, Klienta oraz kliniki Bielsko Clinic w związku z udzielaniem Pacjentowi, Klientowi przez klinikę Bielsko Clinic usług medycznych, kosmetologicznych i kosmetycznych.
 • Klinika Bielsko Clinic, dalej klinika – podmiot leczniczy wpisany do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem 000000240777 i prowadzony przez Dekonet Sp. z o.o. (REGON 36637147700013, NIP 9372689391) ul. R. Dmowskiego, 43-300 Bielsko-Biała
 • Pacjent– osoba korzystająca z usług medycznych i kosmetycznych wykonywanych przez klinikę
 • Osoba bliska– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Pacjentem lub osoba wskazana przez Pacjenta
 • Usługa medyczna– wykonywana przez klinikę na rzecz Pacjenta usługa, stanowiąca wizytę medyczną lub zabieg medyczny (zwane dalej „usługą”, „wizytą”, „zabiegiem”)
 • Usługa kosmetyczna/kosmetologiczna – wykonywana przez klinikę na rzecz Pacjenta, Klienta usługa, stanowiąca wizytę kosmetyczną lub zabieg kosmetyczny/kosmetologiczny (zwane dalej „usługą kosmetyczną”, „wizytą kosmetologiczną” lub „zabiegiem”).
 1. Zasady ogólne
 • Klientem kliniki  może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanej karcie pacjenta, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zabiegów objętych naszą ofertą. Osoby niepełnoletnie korzystają z konsultacji lekarskich w obecności Rodzica lub opiekuna prawnego, a z zabiegów tylko za ich pisemną zgodą.
 • Korzystanie z usług kliniki jest możliwe po zakwalifikowaniu Pacjenta, Klienta do zabiegu, wypełnieniu formularzy: m.in. karta pacjenta, klienta, wywiad chorobowy, zgody na zabieg, wykonaniu dokumentacji fotograficznej.
 • W przypadku problemów zdrowotnych stanowiących względne przeciwwskazanie do wykonywania proponowanych w klinice zabiegów, należy dostarczyć zgodę lekarza prowadzącego.
 • W przypadku złego samopoczucia podczas wykonywania zabiegu, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę kliniki lub osobę wykonującą zabieg.
 • Pacjent korzysta z zabiegów na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem kliniki żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostało to spowodowane przez placówkę lub jej personel w sposób zawiniony.
 • Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub godzin wizyt, konsultacji i zabiegów lub ich odwołania w uzasadnionych przypadkach.
 • Klinika zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie i cenniku firmy. Aktualna oferta jest umieszczona na niniejszej stronie internetowej. Zabiegi wykonywane są według cennika obowiązującego w dniu wykonania usługi. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej www.bielskoclinic.pl są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
  Podane ceny usług są cenami orientacyjnymi. Dokładną cenę usługi podaje specjalista podczas kwalifikacji Pacjenta do zabiegu.
 • Rabaty, zniżki, promocje nie sumują się.
 • W klinice dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w klinice.
 • Niestosowne zachowanie Pacjenta na terenie kliniki lub rażące naruszenia porządku, przebiegu udzielanych świadczeń skutkuje odmową lub przerwaniem usługi oraz wezwaniem do niezwłocznego opuszczenia Kliniki.
 • Ustalona wcześniej godzina przyjęcia w gabinecie jest terminem orientacyjnym z uwagi na charakter udzielanych świadczeń oraz nacisk na ich najwyższą jakość i profesjonalizm wizyta może ulec przedłużeniu, a tym samym czas kolejnej wizyty przesunie się. Dokładamy starań, aby były to sytuacje jednostkowe, a Pacjent, Klient oczekujący na wizytę miał zapewniony pełen komfort i został w miarę możliwości wcześniej poinformowany o przesunięciu czasu wizyty.
 • Każdy Pacjent przystępujący do zabiegu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 • Klinika zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień Regulaminu, które będą dostępne na stronie internetowej www.bielskoclinic.pl
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Zasady rezerwacji terminów:
 • W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zgłosić się osobiście lub skontaktować telefonicznie/ mailowo/ za pomocą formularza kontaktowego na stronach www.bielskoclinic.pl lub booksy.pl Niepotwierdzona rezerwacja zostaje anulowana.
  Pacjent, który dokonał rezerwacji terminu zobowiązany jest przybyć nie później niż 10 min przed uzgodnioną godziną by dokonać wszelkich formalności. Jeśli spóźnienie pacjenta  przekroczy 15 minut czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut Bielsko Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, wyznaczenia innej godziny lub innego terminu.
 • W razie braku możliwości skorzystania z umówionej wizyty należy ten fakt zgłosić telefonicznie lub za pomocą SMS do 48, w wypadkach losowych: choroba, wypadek  24 godzin przed planowanym terminem.
 • W przypadku braku odwołania wizyty lub wielokrotnego ich odwoływania zastrzegamy sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji z powodu dezorganizacji pracy specjalistów.
 1. Zasady przeprowadzania zabiegów:
 • Bielsko Clinic zaleca wykonanie podstawowych badań lekarskich w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i określenia braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegów.
 • Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, że:

a) znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu,
b) wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem do oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione i są dla niego w pełni zrozumiałe,
c) znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania,
d) został poinformowany o charakterystyce wybranych usług, zrozumiał, że są wykonywane z dołożeniem należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów,
e) nie będzie żądał zwrotu kosztów usługi/usług kosmetologicznej i medycznej w przypadku gdy nie przyniesie ona zamierzonego rezultatu,
f) przed przystąpieniem do korzystania z usługi medycznej /usługi kosmetologicznej Pacjent uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do niej jeżeli ze względu na ten stan,  mogłaby ona mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort psychiczny lub fizyczny,
g) nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia piersią, nie zażywa leków, nie zażywa innych substancji ani też nie posiada schorzeń które są przeciwwskazaniem do wykonania usługi medycznej/usługi kosmetologicznej,
h) dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych,
i) wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania usługi medycznej/usługi kosmetycznej lub nawet odstąpienie od niej gdyby jej dalsze kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

 • Bielsko Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu pacjentowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających.
 • Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy placówki.
 • Bielsko Clinic zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie danej placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref placówki może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.
 1. Dokumentacja
 • Bielsko Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez uprzedniego wypełnienia i podpisania przez Pacjenta/Klienta dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia (pkt. 3 podpunkt. 2) lub w przypadku odmowy przez Pacjenta/Klienta wykonania dokumentacji fotograficznej.
 • Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich dokumentach ponosi wyłącznie Pacjent.
 • Ze względów na ochronę danych osobowych w niżej wymienionych celach konieczne jest uzupełnienie przez Pacjenta stosownych wniosków na:
  a) jednorazowe wejście osoby towarzyszącej do gabinetu
  b) wgląd do dokumentacji medycznej
  c) wyciąg z systemu wizyt
  d) wgląd do przebytych wizyt / wgląd do dokumentacji fotograficznej
  e) wydanie dokumentacji fotograficznej
  f) wysyłkę faktury za odbytą wizytę
  g) upoważnienie osoby trzeciej do odbioru wskazanej przez Pacjenta dokumentacji.
 1. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej:
 • Dokumentacja Pacjenta jest własnością Bielsko Clinic.
 • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej udzielanych mu świadczeń na podstawie złożonych stosownych wniosków:
  a) do wglądu do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej bezpośrednio w placówce
  b) do wydania dokumentacji medycznej oraz fotograficznej, jej kopii lub odpisów.
 • Bielsko Clinic udostępnia dokumentację medyczną oraz fotograficzną;
  a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta na podstawie złożonego stosownego wniosku
  b) Podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej Pacjenta na mocy odpowiednich przepisów prawa
 1. Płatności
 • Płatność za usługi będące w ofercie Bielsko Clinic możliwa jest za pomocą gotówki, karty płatniczej, vouchera podarunkowego oraz przelewu na podstawie wypełnienia stosownego dokumentu zobowiązania spłaty z zastrzeżeniem przelewu/zapłaty do 3 dni roboczych. Bielsko Clinic oferuje także płatność ratalną w systemie MediRaty.
 • Płatność za usługi znajdujące się w ofercie Bielsko Clinic dokonuje się po wykonanej usłudze (konsultacji, zabiegu). Wyjątek stanowi przedpłata na bon/voucher i zakup pakietu usług
 • Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub fakturę.
 1. Reklamacje
 • Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres recepcja@bielskoclinic.pl
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
  Pacjenci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.
 1. Regulaminy korzystania z karnetu na zabiegi oraz bonu prezentowego znajdują się w oddzielnych zakładkach strony www.bielskoclinic.pl