REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONU PREZENTOWEGO BIELSKO CLINIC

 • Z bonu prezentowego może korzystać tylko osoba pełnoletnia.
 • Osoby niepełnoletnie mogą realizować bon prezentowy jedynie na podstawie wcześniejszego wyrażenia zgody w formie pisemnej przez opiekuna prawnego.
 • Bon prezentowy jest dokumentem w formie papierowej umożliwiającym płatność za usługi świadczone w Bielsko Clinic lub zakup produktów do pielęgnacji domowej.
 • Zakupu bonu prezentowego można dokonać w Bielsko Clinic lub korzystając ze oferty strony Bielsko Clinic.
 • Wysyłka bonu na wskazany przez kupującego adres nastąpi po zaksięgowaniu podanej kwoty na rachunku bankowym Bielsko Clinic.Bon prezentowy wystawiony jest:
  – na wybrany przez nabywcę zabieg lub pakiet zabiegów;
  – na konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup bonu/vouchera, która może być zrealizowana na dowolny zabieg lub produkt znajdujący się w ofercie Bielsko.
 • Realizacja bonu prezentowy jest możliwa wyłącznie przez osobę wskazaną imiennie na bonie.
 • Posiadaczowi bonu prezentowego nie wolno w żaden sposób modyfikować informacji umieszczonych na bonie.
 • Aby zrealizować bon/voucher należy z odpowiednim wyprzedzeniem zarezerwować wizytę w Bielsko Clinic.
 • Bon jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia i posiada unikalny numer.
 • W uzasadnionych przypadkach Bielsko Clinic może przedłużyć ważność wystawionego bonu/vouchera jedynie po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu posiadacza bonu min. 7 dni przed upływem jego terminu ważności.
 • W innych przypadkach po upływie terminu ważności, wykupiony bon prezentowy uznaje się za nieważny.
 • Aby korzystać z posiadanego bonu/vouchera należy go okazać przed przystąpieniem do korzystania z usług.
 • Bon jest bezzwrotny.
 • Jeśli wartość wybranego zabiegu lub produktu jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może jednak dopłacić do droższej usługi lub produktu.
 • Jeśli wartość zabiegu/produktu przewyższa wartość bonu prezentowego osoba korzystająca w tej formy płatności dopłaca różnicę.
 • Bon kwotowy można wykorzystać tylko podczas jednej wizyty. Bon na pakiet zabiegów przedpłaca jednorazowo wszystkie zaplanowane usługi w ramach tego bonu/vouchera.
 • Opiekun pacjenta/pracownik recepcji jest uprawniony do sprawdzenia ważności bonu/vouchera oraz do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej tenże bon.
 • W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na bonie, a danymi osoby chcącej z niego skorzystać, Bielsko Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji bonu i jego anulowania.
 • Bielsko Clinic zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu korzystania z bonu podarunkowego/vouchera, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Pacjentów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą każdorazowo dostępne na stronie internetowej www.bielskoclinic.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Skin Spa lub zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.