Regulamin korzystania z karnetu wykupionego w Bielsko Clinic

 • Karnetem nazywamy wykupioną serię/cykl konkretnych (wskazanych) zabiegów.
 • Cena karnetu jest ceną brutto w polskich złotych.
 • Cena karnetu nie łączy się z innymi promocjami/zniżkami
 • Karnet jest ważny przez 3-6 miesięcy od daty jego zakupu (okres ten jest określany indywidualnie dla każdego karnetu).
 • Nie wydłużamy ważności karnetu z wyjątkiem zdarzeń losowych i przyczyn zdrowotnych.
 • Karnet przeznaczony jest wyłącznie do realizacji przez osobę, która wykupiła pakiet zabiegów lub do realizacji przez osobę, która otrzymała karnet na podstawie bonu/vouchera prezentowego.
 • Opiekun pacjenta/pracownik recepcji jest uprawniony do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej karnet. W przypadku stwierdzenia niezgodności zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji usługi.
 • W razie braku możliwości skorzystania z umówionego terminu należy zgłosić ten fakt do 24 godzin przed planowanym zabiegiem w formie telefonicznej lub SMS.
 • Wizyta związana z realizacją karnetu, która nie będzie odwołana jak w pkt. powyżej zostanie potraktowana jako zrealizowana z pobraniem opłaty za zabieg.
 • Klinika zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godziny zabiegu w uzasadnionych przypadkach.
 • Spóźnienia Pacjenta z przyczyn niezależnych od usługodawcy do 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas opóźnienia.
 • Jeśli spóźnienie przekracza 15 minut zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usługi.
 • W uzasadnionych przypadkach rezygnacji z karnetu pozostała kwota może być przeznaczona na inne zabiegi lub przepisana na konto innego Pacjenta po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku. Pismo będzie rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty jego wpłynięcia.
 • W przypadku rezygnacji z karnetu i braku kontynuacji leczenia w Bielsko Clinic  pozostała do wykorzystania kwota może być zwrócona na konto bankowe Pacjenta po uprzednim zgłoszeniu stosownego pisma z danymi i podpisem Pacjenta. Cena wykorzystanych zabiegów ulega zmianie o różnicę pomiędzy ceną regularną a ceną karnetową i zostanie potrącona przy zwrocie pozostałej kwoty.
 • Zwrot pozostałej kwoty karnetu następuje jedynie po przedłożeniu paragonu sprzedaży i następuje do 14 dni roboczych po złożeniu przez pacjenta odpowiedniego pisma.
 • Bielsko Clinic zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu korzystania z karnetu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Pacjentów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą każdorazowo dostępne na stronie internetowej www.bielskoclinic.pl.
 • Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Bielsko Clinic lub odpowiednim przepisom Kodeksu Cywilnego.